ब्लड बैंक पता फ़ोन नंबर
District Hospital Rahe Murtaza Rd Rampur Uttar Pradesh, Uttar Pradesh is 244901 0595 2324687
Maulana Mohamad Ali Jawahar Hospital Nainital Road 0595 2341916, 0595 2329242